Associazione culturale e di rievocazione storica Gallica

Musei con reperti Gallici in Repubblica Ceca

Boskovice (Repubblica Ceca), Muzeum Boskovicka, Hradni ul 1, 680 01 Boskovice.

Brno (Repubblica Ceca), Moravské zemské muzeum, Zeln~trg 6, 659 37 Brno .

Brno (Repubblica Ceca), Muzeum mésta Brna, Spilberk Castle, 6623 24 Brno.

Celákovice (Repubblica Ceca), Mčstské muzeum, Na Hrádu 464, 250 88 Celáko­vice.

Ceské Budčiovice (Repubblica Ceca), Jiho~eské muzeum Ceské Budéjovim Dukelská 1, 370 51 Ceské Budéjovice.

Chomutov (Repubblica Ceca), Okresní muzeum, Nám I. Maje, 43000 Chomutov.

Duchcov (Repubblica Ceca), Zámek Duchcov, 419 01 Duchcov.

Hofice (Repubblica Ceca), Mé stské muzeum a galerie, Nám Krále Jifiho 160, 508 01 Hofice v Pokrkono~i.

Hradec Králové (Repubblica Ceca), Muzeum V~chodních Cech, Oddčleni Ar­cheologické, Historické, Píírodovčdecké, Elikino nábfeE 465, 500 01 Hradec KráIové.

Kadaěí (Repubblica Ceca), Muzeum Franti9kánsk~ klá9ter, §vermova 474, 432 01 Kadafi.

Kolín (Repubblica Ceca), Regionálni muzeum v Kolíne, I. Karlovo nám 8, 280 02 Kolín.

Kyjov (Repubblica Ceca), Muzeum, Palackého ul 70, 607 01 Kjyov.

Litomčf ice (Repubblica Ceca), Okresni muzeum, Mírové nám 1, 412 012 Litomčf ice.

Olomouc (Repubblica Ceca), Vlastivedné muzeum v Olomouci, Nárn Republiky 5, 77173 Olomouc.

Písek (Repubblica Ceca), Práchenské Muzeum, Hrad Písek.

Plzen (Repubblica Ceca), Archeologiké sbirky, Západoceské muzeum, Koterovská 162, 300 00 Plzen.

Praga (Repubblica Ceca), Historické muzeum, Národni muzeum, Václavské nám 68, 115 79 Praha I.

Praga (Repubblica Ceca), Muzeurn hlaviniho mésta Prahy, Na Porící 52, 11000 Praha I.

Prostéjov Praga (Repubblica Ceca), Muzeurn Prostejovska, nám T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostéjov.

Rokycany (Repubblica Ceca), Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Urbanovo nám 141, 337 012 Rokycany.

Roztoky u Praby (Repubblica Ceca), Stredoceské muzeum, Zámek 1, 252 63 Roz­toky u Prahy.

Slavkov (Repubblica Ceca), Hěstorické muzeum, Palackého nárn 1, Zárnek, 684 01 Slavkov v Bma.

Teplice (Repubblica Ceca), RegěonáIni muzeum Teplice, Zárneeké nám 14, 415 01 Teplice.

Ustí nad Labem (Repubblica Ceca), Muzeum mésta Ustí nad Labem, Masarykova ffida 1000, 400 01 Ustí nad Labem.

Zatec (Repubblica Ceca), Regionálni muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 43 8 01 Zatec.

 

Associazione culturale Nemeton Ruis Popolo del Sambuco - Sede legale: Cinisello Balsamo (Mi) CAP: 20092 - Via XXV aprile, 235 - C.F. 94601920153